hour minute

VZN, platné predpisy, zmeny a doplnky UPN 2017

 • Verejná vyhláška s pozvánkou.
 • Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203  "SO 01 Silnoprúdové elektrické obvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky. Pojednávanie sa uskutoční dňa 11.03.2019 o 9:00 na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, zasadacia miestnosť č.217.
 • Navrhovateľom je Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice.
 • Zverejnené dňa 8.2.2019
 • ================================================================================================================================================================================
 • ================================================================================================================================================================================
 • Verejná vyhláška,
 • zverejnená 12.9.2018,
 • ktorou sa oznamuje začatie konania pre líniovú inžiniersku stavbu IBV "Výhľad" Bzenov. Prečítajte si úplné znenie vyhlášky tu:

   

 • ===============================================================================================================================================================================
 • Návrh viacročného rozpočtu na rok 2018-2020 obce Bzenov tu:
 • Zverejnený dňa 30.11.2017 mesec

   

 • Všeobecné záväzné nariadenia obce Bzenov: 

   

 • Paragraf

- Návrh_VZN_č.1_2017_ÚPOB_Zmeny_a_doplnky_2017 - zverejnený dňa 30.11.2017

- Návrh_dodatku_č.1_2017_k_VZN_č.2-2011   - zverejnený dňa 30.11.2017

- VZN č.1/2016 - Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzenov

- VZN č.2/2015 - Dodatok k VZN č..2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- VZN č.2/2015 - Všeobecné záväzné nariadenie obce o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Bzenov

- VZN č.1/2014 - Všeobecné záväzné nariadenie  na prevádzku domu smútku a cintorína na území obce Bzenov

-  VZN č.2/2013 - O určení školského obvodu ZŠ s MŠ Bzenov spadajúcej do zriadovateľskej pôsobnosti obce Bzenov

-  VZN č.1/2013 - O nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

-  VZN č.1/2011 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole

- VZN č.2/05    -  O podmienkach poskytovania dotácii a NFV pre PO a FO na území obce Bzenov

- VZN č.2/2011 - O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

- VZN č.1/2012 - O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Bzenov

- VZN č.2/2012 - O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bzenov

- VZN č. 1/2015  - O chove a držaní psov na území obce Bzenov

 

 

Smernice a Nariadenia:

Organizačný poriadok Obecného úradu v Bzenove

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bzenove

 

Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN Obec Bzenov 20171 erb bzenov

 

Obstarávateľ: Obec Bzenov

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rafajlovič, starosta


Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,

Spracovateľ Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017: Ing. arch. Mária Čutková , SKA – AA 0377

Návrh na prerokovanie zverejnený zverejnený dňa 23.6.2017: Zmeny a doplnky ÚPN 2017

Poľnohospodárska príloha

ÚPNO_Bzenov_ZaD_2017

ZaD UPN

 

Návrh záverečného účtu za rok 2017 zverejnený dňa 28.3.2018   tu:mesec

==================================================================================================================================================================

 

 

Návrh záverečného účtu za rok 2016 zverejnený dňa 15.6.2017  tu:mesec

 

 

 

 

 

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist