hour minute

Stavebná agenda a životné prostredie

stvorlistok

Tlačivo ohlásenia drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nájdete tu:

 

 Tlačivo ohlásenia stavebných úprav / udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nájdete tu:

========================================================================================================================

studna Tlačivo žiadosti o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti, v zmysle § 26 a § 21 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách nájdete tu:

 

 

 =======================================================================================================

 

Terenne upravy Formulár žiadosti o povolenie terénnych úprav spolu s potrebnými informáciami nájdete tu:

 

 

========================================================================================================

Stena Vyhlásenie o vedení stavby - stavebný dozor, tlačivo nájdete tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre RD, BD a chaty tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (jednoduché tlačivo v pdf formáte) tu:

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia tu:

Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb) tu:

Žiadost o dodatočné povolenie stavby tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb tu:

Žiadost o predĺženie termínu dokončenia stavby tu:

Žiadosť na vydanie stavebného povolenia - zmena dokončenej stavby, zmena stavby pred dokončenim tu:

Žiadosť o povolenie v zmene užívania stavby tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - prislušenstvo k RD, BD, chatám a ostatným budovám tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, zmenu dokončenej stavby a zmenu stavby pred dokončenim tu:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby dočasných objektov zariadenia staveniska tu:

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využitia územia tu:

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby tu:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - zmeny dokončených stavieb tu:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavebné úpravy dokončených povolených stavieb tu:

Návrh na vydanie kolaudačného  rozhodnutia pre ostatné stavby tu:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia RD a ich zmeny tu:

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia tu:

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete tu:

Žiadosť o povolenie  info reklám a propagačných zariadení tu:

Žiadost o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe tu:

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti tu:

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia tu:

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby tu:

========================================================================================================

vyrub Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. aj s potrebnými informáciami o

požadovaných prílohách a správnych poplatkoch, si môžte stiahnuť tu:

Ďalšie informácie:  Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné

oznámiť Obecnému úradu v Bzenove najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Oznámiť skutočnosť výrubu dreviny je povinný ten kto:
• obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
• pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Vysvetlenie:
- obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
- bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majektku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Súvisiace predpisy: zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, oslobodené od správneho poplatku.

==========================================================================================================================                            

komin  Formulár žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k zriadeniu malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO), si môžte stiahnuť tu:

 

 

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist