hour minute

Kultúra a šport

KULTÚRNE PAMIATKY

      Z kultúrnych pamiatok miestneho významu sa zachoval rímskokatolícky kostol sv. Andreja apoštola. Je to barokový kostolík z r. 1746, obnovený roku 1928. Polygonálne zakončená stavba je bez veže a v interiéri je krytá rovným stropom. Hladké fasády sú členené oválnymi oknami, štítové priečelie má veľký polkruhový štít a vstupný portál. Nad vstupným portálom s ušnicovou šambránou a supraporte rímsou je okrúhle okno. Po stranách a vo vrchole priečelia sa nachádza pôvodná sgrafitová ornamentika, dnes už sotva viditeľná. Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. stor. V strede drevenej stĺpovej architektúry je obraz sv. Andreja apoštola z 20.stor. Voľné obrazy ružencovej Panny Márie a sv. Michala archanjela sú od V. Smolku z r. 1930.

Pohrebná kaplnka, ktorá bola zbúraná, bola neogotická z čias okolo roku 1900. Predstavovala malú stavbu na pôdoryse gréckeho kríža so strešnou vežičkou nad krížením. Na trojhranných štítoch ramien kríža boli krížové kvety. Strešná vežička bola riešená na spôsob gotických sanktusníkov.

Z kostolíka pochádza i historicky cenná krstiteľnica zhruba zo 17. storočia.

Za ním stojí na cintoríne zvonica so vzácnymi zvonami - zvon GEORG a zvon sv. Ondreja. Fotografie v Hlavnom menu -  Fotogaléria.

 Kostolík stojí na začiatku starej zástavby obce po ľavej strane vstupu do obce smerom

od Prešova. V súčasnosti slúži ako Dom nádeje/ smútku (zrekonštruovaný 3.11.2002).

 

   V strede obce je novovystavaný pomerne veľký moderný rímsko – katolícky kostol sv. Ondreja na elipsovitom pôdoryse, úplne svojpomocne. Posvätený bol 7.11.1999 a tvorí dominantu obce na vyvýšenom mieste, ktorá sa uplatňuje v jej krajinnom obraze. Je súčasťou centra obce s verejnom zeleňou, lavičkami a ďalšími stavbami, ako je OcÚ. Ako dominanta kostola slúži freska ukrižovania sv. Ondreja, dielo Doc., akad. mal. Dušana Srvátku.


   V knihe stratené Slovenské poklady II. nájdete fakty o Bzenovských obrazoch (Fotogaléria).

V múzeu výtvarných umení v Budapešti vystavujú oltárne obrazy zo Bzenova z polovice 15. storočia. Tieto boli zapožičané na výstavu a ostali v Budapešti. KULTÚRNE PODUJATIA A SPOLKY


  • Klub dôchodcov pri OcÚ v Bzenove.

Organizácia vznikla v roku 2005 pod názvom SZZP (Slovenský zväz zdravotne postihnutých), keďže evidovaní boli najmä dôchodcovia na VČS.

V marci 2011 členovia uznesením odstúpili zo SZZP v Prešove a vznikla nová organizácia pod názvom Klub dôchodcov pri OcÚ v Bzenove.

Evidovaných je 47 členov, predsedníčkou je Alžbeta Šimočková.

Členské schôdze sa uskutočňujú 3-4 krát do roka, výborové raz mesačne. Výročná členská schôdza je väčšinou spojená s fašiangovými tradíciami (pohostenie, šišky, masky a pod.). Pozri Fotogalériu.

Výbor má 7 členov a predsedu.

Klub pôsobí na základe Plánu práce vypracovaného na celý rok. V činnosti ho podporuje bzenovský OcÚ, a to nielen finančne, ale i morálne. Každoročne sa pre členov a priateľov klubu organizuje i jednodňový výlet. Klub sa za to Bzenovu odvďačuje rôznymi aktivitami:

Okrem každodenných rekreačných prechádzok do blízkej prírody spojených so zberom liečivých bylín a lesných plodov, pripravuje Výbor výstavky ručných prác, zakaždým s inou tematikou a pri rôznych príležitostiach, ako je Veľká noc, Vianoce, či Plody Zeme a pod. (doteraz napríklad Bzenovká paráda, Bzenovská cverna, Zo bzenovskej lady a i.).

V súvislosti s Dňom matiek i Dňom otcov, ktoré sú spájané do jednej schôdze, sa robí posedenie pri táboráku s opekaním. Okrem toho sa každému členovi pri tejto príležitosti pripraví malý darček.

V októbri, mesiaci úcty k starším sa zase organizuje kultúrny program s blahoželaniami pre jubilantov.

December je spojený s predvianočným posedením, kde nechýba pohostenie, kultúrny program, ale i vianočné koledy.

(spracovanie článku: Alžbeta Šimočková)

 

  • V Bzenove pôsobí aj ženská spevácka skupina ľudových piesní Bzenovčanka.ŠPORT


  • Obecný športový klub stolného tenisu Bzenov

Správa o činnosti OŠK ST Bzenov:

Pre mnohých z Vás sú úspechy Obecného športového klubu v stolnom tenise v Bzenove určite príjemným prekvapením.

Veď  pred niekoľkými rokmi sme ešte nehrali žiadnu stolnotenisovú súťaž a mnohí z nás ani len netušili, že svoje kroky spoja so stolným tenisom v obci Bzenov.

V roku 1999  skupinka ochotných ľudí zorganizovala  Vianočný turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise. Keďže záujem o stolný tenis  bol veľký, inšpirovalo to p.Kundrika a spolu s Ing. Lúčanským zorganizovali  "Obecnú stolnotenisovú ligu pod Čiernou horou." Do tejto súťaže sa zapojilo 8 družstiev z obcí pod Čiernou horou, tiež družstvo zo Šarišskej Poruby.

Táto obecná stolnotenisová súťaž mala svoje športové čaro práve tým, že súťažili proti sebe susedné dediny a zároveň aj priatelia. Súťaž mala nielen veľa zaujímavých športových stretnutí, ale aj priateľských posedení.

Keďže „A“ mužstvo STO Bzenov sa v roku 2000/2001 prihlásilo do okresnej súťaže, Obecná

stolnotenisová liga pod Čiernou horou sa po rokoch, a to aj hlavne z organizačných dôvodov prerušila.

Nakoľko hráčska základňa bola v tomto období dosť široká, bolo založené okrem „A“ mužstva aj „B“ a „C“ a jedno družstvo starších žiakov. Mužstvá „B“ a „C“ boli pravidelnými účastníkmi v okresnej stolnotenisovej súťaži, kde dosahovali striedavé výsledky.

Vďaka patrí  našim chlapcom „starším žiakom," ktorí pod vedením p. Kundrika  sústavne podávali veľmi dobre výkony nielen v súťažných zápasoch, ale vzorne reprezentovali aj ZŠ v Bzenove v stolnotenisových súťažiach.

„A“ mužstvo sa od prihlásenia do stolnotenisových súťaži prepracovalo medzi najlepšie vo svojej skupine. Je pravidelným účastníkom krajských stolnotenisových súťaží družstiev a jednotlivcov.  Zatiaľ najväčší úspech pre OŠK ST, ako aj pre obec Bzenov pripravili hráči „A“ mužstva, ktorí v súťažnom ročníku 2006/2007 vyhrali III. ligu skupina severo - východ a priamo postúpili do II. ligy skupina východ. Postúpili, ale žiaľ nehrali.

Príčiny pre ktoré sa nehralo? Financie, odchody hráčov, ale hlavne  nesplnenie hracích podmienok pre účasť v II. lige. (nevyhovujúce rozmery hracej miestnosti, nízka teplota pre odohranie majstrovských stretnutí).

Došlo k dohode o prevode miesta v súťaži s STJ Družba Bardejov. My im II. ligu a oni nám IV. ligu.

Opätovným posilnením, mužstvo po roku opäť postúpilo do III. ligy.

V súčasnosti „A“ mužstvo účinkuje v IV. lige Severo-východ Krajských majstrovstiev a

od postupu do 3. ligy ho delila kontumačná prehra s STJ Družba Bardejov. „B“ mužstvo účinkuje v V. lige okresných majstrovstiev a patrí mu stred tabuľky - 8. miesto.

Aj v nasledujúcom súťažnom ročníku máme najvyššie ciele pre „A“ mužstvo, a to postup do  III. ligy.

Ako hráči, tak aj funkcionári sú  pripravení tento cieľ splniť.

Je tu však  potrebná podpora zo strany obce pri riešení materiálnej, finančnej  a organizačnej  pomoci pri riadení športového klubu.

Avšak poďakovať treba aj hráčom ako Jozef Molčan, Daniel Cinkanič, Pavol Roba, Jaroslav Fecko, Jozef Pribula, ale aj Marcel Kravec,  Lukáš Adam, František Priščák a Peter Baran, ktorí patrili, či už v minulosti, či v súčasnosti medzi najlepších a ktorí sa najväčšou mierou pričinili o úspechy nášho stolnotenisového športového klubu. Poďakovanie patrí aj týmto: Ing. Lúčanský Vincent, Ing. Matej Pavol, Palenčár Pavol, Šukal Martin, Kundrík Jozef, ako aj   ostatným hráčom, funkcionárom klubu a fanúšikom.

 

Nároky ktoré boli kladené na činnosť športového klubu, boli dôvodom na oficiálnu registráciu športového klubu. Na ustanovujúcej schôdzi 18.decembra 2003 bol prítomnými členmi schválený vznik športového klubu. Po dohode so starostom obce Bzenov p. Štefanom Rafajlovičom, ktorý zastupoval  obec Bzenov vznikol názov klubu „Obecný športový klub stolného tenisu Bzenov" (OŠK ST Bzenov). Takto je zaregistrovaný aj na MV SR dňom 4.marca 2004. Klub má svoje stanovy, členskú základňu a riadi ho výkonný výbor.

Nesporne dôležitou súčasťou úspešného účinkovania klubu v súťaži je materiálno - technické a finančné zabezpečenie. Tu treba vyzdvihnúť prácu ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť stolnému tenisu, ako jedinému druhu športu v obci Bzenov. Či sú to už funkcionári, hráči,

sponzori a iní nemenovaní, ktorí, či už v minulosti alebo do budúcnosti sa rozhodnú pomôcť sponzorovať OŠK ST Bzenov.

(spracovanie článku: Dušan Karniš)

 

Súpiska mužstva a výsledky 4.liga 2011-2012 TU.

Súpiska mužstva a výsledky 5.liga 2011-2012 TU.

Vianočný turnaj 2011 TU.


Foto z aktivít OŠK ST Bzenov vo Fotogalérii


Dobrovoľný hasičský zbor
V obci pôsobí DHZ, ktorý  v obvodových súťažiach dosahuje hodnotné umiestnenia.
 


27. mája 2012 sa naši hasiči z DHZ zúčastnili Obvodovej súťaže DHZ v Bajerove a nielen zúčastnili, ale za okrsok Rokycany nám muži dokonca získali 1. miesto a postúpili.

O miesto bojovali i naše ženy-hasičky, tie však v druhej časti boli diskvalifikované.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach - štafeta a útok a okrem hojného počtu návštevníkov, vyšlo i počasie, ktoré dotvorilo celkovú atmosféru súťaže.

Za reprezentáciu Bzenova ďakujeme a zároveň blahoželáme k postupu.

foto vo Fotogalérii - sekcia Obvodvá súťaž DHZ 27.5.2012 Bajerov-Kvačany


Najaktualnejším výsledkom sa hasiči môžu pochváliť z domácej pôdy, keďže september 2012 sa v Bzenove niesol v znamení hasičskej súťaže, ktorá je u nás zaujímavá práve tým, že sa robí do kopca, čo už ako obvykle preverí aj fyzickú zdatnosť družstiev DHZ.

Tentokrát sa súťaže zúčastnilo 6 družstiev, z toho 2 ženské.

Obidva bzenovské zostavy vyhrali 1. miesto, z čoho sa patrične i tešili, napriek tomu, že domáci tím prišlo podporiť len niekoľko Bzenovčanov, ktorí vymenili sobotňajšiu prácu za športový zážitok a ukážku schopností našich hasičov.

 

 

Na doplnení ďalších údajov sa pracuje....


 
 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist