hour minute

Aktuálne VO

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

sipky2

Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov

Oboznámiť sa so znením výzvy a súťažnými podkladmi môžte tu:

Zverejnené dňa 26.9.2017

 

 

 

 ========================================================================================================================

 

 

Podlimitná zákazka na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie. sipky2

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy v obci Bzenov.

Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

Zverejnené dňa 26.2.2016.

 

==========================================================================================================================================

Partnerská dohoda - zverejnenie výzvy na súťaž - Výstavba MŠ Bzenov tu:

===========================================================================================================================================

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK sipky2

Verejný obstarávateľ:  Obec Bzenov, Obecný úrad č. 38, Bzenov 082 42
 
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Predmet zákazky: „Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
 
Bzenov, dňa 07.11..2017                Štefan Rafajlovič, starosta obce
 
 
 
 
OBSAH
A.1 Pokyny pre uchádzačov
 
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Pôvod predmetu zákazky
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
7. Zdroj finančných prostriedkov
8. Zmluva
9. Druh zákazky
10. Lehota viazanosti ponuky
 
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
11. Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi
12. Vysvetľovanie a doplnenie
13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
 
Časť III.
Príprava ponuky
14. Vyhotovenie ponuky
15. Jazyk ponuky
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
17. Obsah ponuky
18. Náklady na ponuku
 
Časť IV.
Predkladanie ponuky
19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
20. Predloženie ponuky
21. Označenie obálky ponuky
22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
 
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
25. Preskúmanie ponúk
26. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
27. Oprava chýb
28. Vyhodnotenie ponúk
 
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
 
Časť VII.
Prijatie ponuky
30. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
31. Uzavretie zmluvy
32. Zrušenie verejného obstarávania
A.2 Podmienky účasti uchádzačov
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia
3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej
spôsobilosti
A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
B.1 Opis predmetu zákazky
B.2 Spôsob určenia ceny
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

 
Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE
Názov: Obec Bzenov
Adresa: Obecný úrad č. 39, Bzenov 082 42
Krajina: Slovenská republika
v zastúpení: Štefan Rafajlovič, starosta obce
Internetová adresa (URL): http://www.obecbzenov.sk
Kontaktné miesto:
Adresa kontaktného miesta: AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Štarková
Telefón: +421 901 727 706
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Internetová adresa (URL): www.aegroup.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: „Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra
súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
2.2 Predmetom zákazky je: Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca
s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov. Predmetom zákazky bude
rekonštrukcia amfiteátra, rekonštrukcia a výstavba detstkého ihriska s prvkami pre cvičenie
s vlastnou váhou. Súčasťou realizácie je aj revitalizácia zelene a okolia obecného úradu
s vytvorením priestoru pre trávenie voľného času obyvateľov.
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 124.100 € bez DPH
2.4 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO),
45000000-7 Stavebné práce
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a Výkaz výmer
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky sa nerozdeľuje. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je
podrobne vymedzený v časti B.1.Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer.
3.2 Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
napriek tomu, že ho v rámci vyhláseného verejného obstarávania nie je možné predložiť, uchádzač
je povinný ho jasným a zrozumiteľným spôsobom označiť: „Variantné riešenie predmetu zákazky“.
Verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých
predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie
neprimeranej výhody uchádzača, oproti ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky, ale
takto predložená ponuka sa zo zadávania zákazky vylúči.
5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY
Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú.
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Miesto uskutočňovania prác: Obec Bzenov
6.2 Predpokladaná lehota ukončenia je najneskôr do: 6 mesiacov
7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ Programu rozvoja vidieka - Slovenskej republiky
pre opatrenie 7 a podopatrenie Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 7.4. Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, s číslom výzvy PRV/22/2017.
8. ZMLUVA
8.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade víťazného uchádzača
prijímateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov verejného sektora v registri partnerov verejného
sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými
v zákone č. 315/2016 Z.z.
9. DRUH ZÁKAZKY
9.1 Typ zmluvy na uskutočnenie stavebných prác: Zmluva o dielo. Výsledok postupu verejného
obstarávania: zadanie zákazky.
9.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - Návrh zmluvy
o dielo.
10. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 30.06.2018.
10.2 Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Predĺženie lehoty
viazanosti ponúk oznámi uchádzačom. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia
oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
11. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A
UCHÁDZAČMI
11.1 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku spôsobom,
ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť
sprostredkovaných informácií a je rovnako dostupný každému záujemcovi alebo uchádzačovi.
11.2 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou
organizáciou a uchádzačmi sa v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje písomne
prostredníctvom elektronických prostriedkov - emailom.
11.3 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť
ich obsah, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa
odoslania tejto informácie.
11.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v písomnej forme, rozhodujúca je písomná forma.
12. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE
12.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti, uvedených v koncesnej dokumentácii
poskytnutej obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
AE group, s.r.o., Nálepkova 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: JUDr. Silvia Štarková, telefón: +421 901 727 706, e-mail:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
12.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu
známi, najneskôr však šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie
záujemca požiada dostatočne vopred.
13. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
13.1 Z dôvodu charakteru predmetu zákazky verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku
predmetu zákazky samostatne tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú
potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s predmetom zákazky.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcov.

 
Časť III.
Príprava ponuky

14. VYHOTOVENIE PONUKY
14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
14.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované tejto výzve na predkladanie
ponúk, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.
14.3 Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
14.4 Ponuka musí byť zviazaná v celku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých strán, všetky strany
musia byť očíslované.
14.5 Všetky dokumenty a doklady predložené v ponuke žiada verejný obstarávateľ predložiť aj ako kópiu
a zároveň aj v elektronickej podobe na nosiči CD/DVD vo formáte PDF.
15. JAZYK PONUKY
15.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo
v českom jazyku.
15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Pri zistení rozdielov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku.
16. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
16.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
16.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
16.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
16.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
16.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
16.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
16.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
17. OBSAH PONUKY
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
17.1.1 identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, adresa miesta podnikania, kontaktné miesto, meno a
priezvisko kontaktnej osoby, telefón, fax, email),
17.1.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými obstarávateľskou
organizáciou; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
17.1.3 vyhlásenie uchádzača, ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a
údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny
17.1.4 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v časti A.2 Výzva na predkladanie ponúk
- Podmienky účasti uchádzačov,
17.1.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný
čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
17.1.6 Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
17.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu
vedené exekučné konanie
17.1.8 Doklady podľa bodu 17.1.5., 17.1.6 a 17.1.7. je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača,
že je vedený v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
(ÚVO) a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne
prekladania cenových ponúk.
17.1.9 Návrh na plnenie kritérií a návrh zmluvy o dielo, podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
17.1.10 Ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu že jej obsah zodpovedá všetkým
podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti
definované v tomto bode výzvy na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej podľa
bodu 10. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
18. NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú
ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
19. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej
organizácii samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
obstarávateľskej organizácii spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľskou organizáciou, má vytvoriť do termínu
stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu.
19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
verejného obstarávania nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude
možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejného obstarávania.
20. PREDLOŽENIE PONUKY
20.1 Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.
20.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
20.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu predkladania ponúk a v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
obstarávateľskej organizácii.
20.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
21. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1 adresa verejného obstarávateľa,
21.2.2 adresa miesta predkladania ponúk,
21.2.3 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.2.4 označenie „súťaž – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra
súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
22. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne, poštou:
22.1.1 Ponuky uchádzačov predkladané verejnému obstarávateľovi osobne resp. kuriérom je potrebné
doručiť na adresu: AE group, s.r.o., Winterova 29, 921 01 Piešťany Pondelok – Piatok od
08,00 do 16,00 hod.
22.1.2 Ponuky uchádzačov predkladané verejnému obstarávateľovi poštou je potrebné doručiť na adresu:
AE group, s.r.o., Nálepkova 4, 921 01 Piešťany
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.11.2017 do 12:00.
22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
23. DOPLNENIE ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote
na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční sa dňa 21.11.2017 o 09:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
25. PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17,
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve na predkladanie ponúk a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia.
26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok
účasti:
26.1.1 osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a
26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa:
26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia
26.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.
26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
26.2.1 podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
26.4 Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od uchádzača
alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej
databázy.
26.5 Verejný obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z
iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.
27. OPRAVA CHÝB
27.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené
pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená
slovom,
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s
opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej
jednotkovej ceny,
27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude
správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
28. VYHODNOTENIE PONÚK
28.1 Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
28.2 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejného obstarávania
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a
zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č.
211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
atď.).
29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
29.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu
uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp.
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od
obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho
poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie
a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho
súhlasu obstarávateľskej organizácie.
Časť VII.
Prijatie ponuky
30. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
31. UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá bude uzavretá Zmluva o dielo.
31.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.
32. ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak nastanú okolnosti uvedené v § 57
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a upovedomí uchádzačov o zrušení verejného
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia. Zároveň oznámi postup verejného obstarávania, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet obstarávania.
A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.1 § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
1.2 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V takom
prípade bude verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia postupovať v zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení zákona o
verejnom obstarávaní.
1.3 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
1.4 Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu
dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní
Nevyžaduje sa.
3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predložením nasledovných dokladov:
3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo
záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom
období zrealizoval stavby s rovnakým alebo obdobným charakterom, a to približne v sume
predpokladanej hodnoty stavebnej investície s toleranciou +/- 5 % za požadované obdobie.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj referencie na práce, u ktorých sa uchádzač podieľal ako
subdodávateľ. V takýchto prípadoch predkladá aj fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola
príslušná investícia vzťahujúca sa k referenciám realizovaná. Za stavebné práce obdobného
charakteru sa považujú všetky pozemné stavby.
3.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie,
na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku
súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré
sa kapacity vyžadujú.

 
A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A
PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH.
2. PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
2.1 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľvyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia podmienok účasti, požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na
predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo náležitosti ponuky.
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené bude verejný obstarávateľ ďalej vyhodnocovať
podľa určeného kritéria.
2.2 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať celkovú cenu spolu v EUR za celý predmet
zákazky predloženej uchádzačom v ponuke v návrhu zmluvných podmienok. Ceny uvedené
v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať len v EUR.
2.3 Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste a určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhnutej celkovej ceny spolu v EUR s
DPH uvedenej v jednotlivých ponukách. To znamená, že úspešný bude ten uchádzač, ktorý
splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v časti B.1 Opis
predmetu zákazky a navrhol za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. Ostatní uchádzači
budú neúspešní.
 
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. PREDMET ZÁKAZKY:
„Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním
podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
2.1 Predmetom zákazky je realizácia stavby: Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského
ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec
Bzenov. Predmetom zákazky bude rekonštrukcia amfiteátra, rekonštrukcia a výstavba
detstkého ihriska s prvkami pre cvičenie s vlastnou váhou. Súčasťou realizácie je aj
revitalizácia zelene a okolia obecného úradu s vytvorením priestoru pre trávenie voľného
času obyvateľov.
2.2. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác modernizácie okolia obecného
úradu, ktorého sučasťou je amfiteáter.
s účelom vytvárania podmienok pre trávenie veľného času. Vzhľadom k nedostatočnému,
technicky a morálne zastaranému stavu bude v rámci modernizácie a skvalitnenia
vybudované nové ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou a destké ihrisko. Podrobný opis
predmetu zákazky obsahuje priložená projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré sú
prílohou č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
2.7 Ak je v tejto výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách, resp. súvisiacej dokumentácii uvedený
konkrétny výrobca, typ, značka a pod. bude verejný obstarávateľ akceptovať aj ekvivalent, za
predpokladu, že tento bude spĺňať technické parametre a požiadavky na predmet zákazky.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
Spôsob určenia ceny
1. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
2. Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Ponuková cena, vyčíslená v eurách, musí byť zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách,
vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, DPH, navrhovaná zmluvná cena s DPH.
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní v ponuke.
6. Všetky položky návrhu na plnenie kritérií musí uchádzač oceniť.
7. Cena ponúknutá uchádzačom musí obsahovať konečnú cenu za realizáciu stavebných prác podľa
rozsahu uvedeného vo výkaze výmer.

 
Prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dkumentácia v pdf. a Výkaz výmer vo formáte xls.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA
PREDMETU ZÁKAZKY
1. Uchádzač, ktorý bude predkladať ponuku predloží návrh Zmluvy o dielo (ďalej len ,,zmluva“),
obsahujúci obchodné a zmluvné podmienky, predložený verejným obstarávateľom, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predkladanie ponúk. Návrh zmluvy uchádzač doplní
obchodnými údajmi podľa bodu 3 tejto časti, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
2. Obchodné a zmluvné podmienky predložené verejným obstarávateľom nie je prípustné uchádzačom
meniť.
3. Uchádzač v predloženom návrhu zmluvy o dielo je povinný doplniť nasledovné údaje:
- Identifikačné údaje zhotoviteľa,
- Cena predmetu zmluvy
- Záverečné ustanovenia - je potrebné doplniť meno, podpis štatutárneho orgánu a pečiatku
4. Uchádzač môže verejnému obstarávateľovi na samostatnom liste predložiť návrh doplňujúcich
zmluvných ustanovení, ktoré navrhuje zapracovať do zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo ich neakceptovať.
5. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača v prípade nedodržania podmienok stanovených v
časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky výzvy na predkladanie ponúk.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
KRYCÍ LIST PONUKY
Obchodné meno a adresa uchádzača ................................................................................................
Predmet obstarávania:
„Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca
s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
Cena za celý predmet zákazky
Cena v EUR bez DPH DPH v EUR Cena v EUR s DPH
....................................................
/pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu/
Krycí list uchádzač umiestni na začiatok ponuky.

NÁVRH ZMLUVA O DIELO č. .......................
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Názov: Obec Bzenov
Sídlo: Obecný úrad č. 39, Bzenov 082 42
Zastúpený: Štefan Rafajlovič, starosta obce
Telefón:
IČO: 00326895
DIČ: 2021225415
1.2.1 Zhotoviteľ ..................................................................
Sídlo: ..................................................................
Štatutárny zástupca: ..................................................................
Osoby oprávnené rokovať ..................................................................
vo veciach zmluvných: ..................................................................
vo veciach technických: ..................................................................
Bankové spojenie: ..................................................................
IČO: ...............................
DIČ: ...............................
IČO DPH: ...............................
Zapísaný v OR vedenom OS ...................................................................
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)
Čl. 2
Úvodné ustanovenia
2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. Z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o verejnom
obstarávaní“)
2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) za nasledovných
podmienok.
Čl. 3
Premet plnenia
3.1 Predmetom tejto zmluvy je: zhotovenie diela - stavby „Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského
ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov“
zhotoviteľom pre objednávateľa. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v rozsahu podľa projektovej dokuemntácie
a výkazu výmer.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo
odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej
kvalite.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v
súťaži na výber zhotoviteľa diela, s ponukou zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi
a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu.
3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Čl. 4
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia
4.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 3. bod 3.1
budú vykonané na základe:
4.1.1 tejto podpísanej zmluvy o dielo
4.1.2 súťažných podkladov verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
4.2 Ostatné časti predmetu zmluvy
4.2.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality
4.3 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
4.3.1 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu (ďalej aj ako protokol), bez
vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa
predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
4.3.2 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte
vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.
Čl. 5
Čas plnenia
5.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa výkazu - výmer a
podľa projektovej dokuemntácie najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy. Nedodržanie tohto termínu sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy zo strany
zhotoviteľa.
5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade,
že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní,
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
Čl. 6
Cena predmetu zmluvy
6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
6.2 Cenu je možné zmeniť len v prípade zmeny rozsahu prác nariadenej objednávateľom alebo v prípade
zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
6.2.1 Cena diela podľa tejto zmluvy je:
Cena bez DPH: ......................EUR
DPH 20 %: ......................EUR
Cena vrátane DPH: ...................... EUR
Slovom: .......................................................................................................................
6.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov diela, kompletačnej činnosti
a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a je pre
vymedzenie predmetu záväzný.
6.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadu vrátane poplatku za
skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné,
všetky ekonomické náklady, a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas
realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, náklady a pod.
6.5 Cena uvedená v bode 7.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie
s odovzdaným predmetom zmluvy.
6.6 Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom úplného zaplatenia ceny
diela podľa bodu 9.1 tejto zmluvy.
Čl. 7
Platobné podmienky
7.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za zhotovenie diela – stavby vo výške podľa bodu 6.2.1 tejto
zmluvy objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť
faktúry je 60 dní.
7.2 Po dokončení a odovzdaní predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy objednávateľovi bude
zhotoviteľom do 5 dní vystavený súpis vykonaných prác a dodávok podľa skutočne zrealizovaného
rozsahu stavebných prác, v ktorej bude uvedená aj sumarizácia celkových nákladov, t. j. súčet ceny za
skutočne zrealizovaný rozsah stavebných prác a nákladov vyplývajúcich z dohodnutých platobných
podmienok. Objednávateľ je povinný takýto súpis prác a dodávok potvrdiť do 3 pracovných dní po ich
predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči
nemu námietky, má sa za to, že so súpisom súhlasí.
7.3 Po odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy zhotoviteľ najneskôr do 15 dní vystaví
faktúru, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa bodu 7.2.
7.4 Faktúra musí mať predpísané náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predkladaná v jednom
vyhotovení pre objednávateľa.
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 7.1
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 7.1 predlžuje o túto dobu.
7.6 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu,
nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto
lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
Čl. 8
Záručná doba – zodpovednosť za vady
8.1 Dielo špecifikované v čl. 3 ods. 3.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím,
o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný
oboma zmluvnými stranami.
8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 3 ods. 3.1 má požadovanú akosť, množstvo
a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN,
a ostatných predpisov.
8.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 3 ods. 3.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom
jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 sa spíše
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými
stranami.
8.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 8.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu
zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných
na užívanie diela ako aj právne vady.
8.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. 3 ods. 3.1 (reklamácia) musí byť vykonané len
písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako
sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
• zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 musia byť reklamované zapísaním v
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich
odstránenia,
• skryté vady, t .j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovaného v čl. 3 ods. 3.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu
odstrániť do 7 pracovných dní po jej obdržaní . V prípade, že závadu nebude možné v tejto lehote
technicky odstrániť, bude písomne dohodnutý termín jej reálneho odstránenia.
8.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
8.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
8.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 a následne
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ
môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej
časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 9
Podmienky vykonania diela
9.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.
9.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy a potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom.
9.3 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej
lokalite.
9.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj iné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu
zmluvy podľa bodu 6.2.1.
9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža
zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
9.6 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
9.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z .z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých činností a nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora
bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
9.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 3 ods. 3.1 na svoje náklady a na
svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným
časom. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 prechádza na
objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
9.10 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať technické podklady –najmä EN a STN.
Čl. 10
Zmluvné pokuty
10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela podľa čl. 5 ods. 5.1 zmluvy môže objednávateľ
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej
v čl. 7 ods. 7.2.1
10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 6 ods. 6.2.1 môže
zhotoviteľ za každý deň omeškania uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z nezaplatenej
časti ceny diela.
10.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v
termínoch špecifikovaných v čl. 8 ods. 8.7, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
33,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania s odstránením vád.

Čl. 11
Ostatné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
11.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. 3 ods. 3.1 v termíne špecifikovanom
v čl. 5 ods. 5.1 po dobu viac ako 15 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
11.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. 3 ods. 3.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto
zmluvy podstatným spôsobom.
11.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
11.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
11.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana
zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými
stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch
súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Čl. 12
Ostatné ustanovenia
12.1 Zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
12.2 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
12.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto
zmluvy podstatným spôsobom.
12.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
12.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
12.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana
zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými
stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
Čl. 13
Záverečné ustanovenia
13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
13.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ túto zmluvu zverejní len v prípade obdržania
rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku od príslušného poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku najneskôr však do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prípsevku k danému projektu.
13.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným
zákonníkom v platnom znení.
13.5 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou
písomných dodatkov k nej.
13.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
13.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ
a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni,
alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
13.9 Zmluva tvorí jeden celok, musí byť zviazaná a opatrená podpismi štatutárnych orgánov zmluvných
strán. Prílohy tejto zmluvy sú súčasťou zväzku spolu so zmluvou, prípadne môžu tvoriť samostatný
zväzok, v takom prípade však musí byť zväzok opatrený podpismi štatutárnych orgánov zmluvných
strán.
13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 – Projektová dokumentácia
č. 2 – Výkaz výmer – ocenený /predloží uchádzač/

V .................................. dňa ........................                                                                 V..............................dňa........................

 
 
Za Objednávateľa:                                                                                                      Za Zhotoviteľa: .................................
                                                                                                                                                                           starosta

 

=======================================================================================================================================

Partnerská dohoda - zverejnenie výzvy na súťaž - Výstavba MŠ Bzenov tu:

========================================================================================================================================================================

 

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

sipky2

Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov

 

 Zverejnené dňa: 26.9.2017

Výzva na predloženie ponúk

Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec Bzenov, so sídlom OcÚ Bzenov 38, 082 42 Bzenov ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), Vás vyzýva na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt „Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov – stavebné práce “.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov : Obec Bzenov
Sídlo: OcÚ Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Štatutárny zástupca: Štefan Rafajlovič, starosta obce
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Ing. Rastislav Tapšák
IČO: 45674191
Sídlo: Sibírska 2, 080 01 Prešov
zastúpená: Ing. Rastislav Tapšák – štatutár
kontakt: 0911 976 973
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy
4. Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov – stavebné práce.
5. Stručný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) : Materská škôlka je navrhovaná s dvoma nadzemnými podlažiami. Na 1.NP. sa nachádza vstupná chodba so schodiskom, ekonomat, kotolňa,
sklad pomôcok, šatňa, výdaj stravy, WC pre deti (3x WC + 3x umývadlo) a denná miestnosť. Na 2.NP. sa nachádza ekonomat, WC pre zamestnancov, kancelária, chodba, šatňa, výdaj stravy, WC pre deti (3x WC
+ 3x umývadlo) a denná miestnosť. Technológia kuchyne nie je predmetom zákazky. Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01 Materská škôlka
SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Dažďová prípojka
SO 05 Elektrická NN prípojka
SO 06 Vsakovací objekt.
Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, ktoré sú prílohou č.1 k tejto výzve.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa §536 zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných
podmienok je prílohou č. 2 k tejto výzve.
7. CPV : 45214100-1 (Stavebné práce na stavbe budov materských škôl) 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 149.219,38 € bez DPH
9. Rozdelenie predmetu zákazky : Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť
zákazky nie je možné.
10. Variantné riešenia : Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky
11. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škôlka, Bzenov
12. Lehota výstavby: Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je do 180 dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom. Lehota výstavby bude zmluvne stanovená na základe ponuky úspešného
uchádzača podľa hodnotiaceho kritéria č.2. Táto lehota uvedená v kalendárnych dňoch sa bude počítať odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Príloha č. 1 a 2. Obhliadka miesta plnenia zákazky: dobrovoľná, za účelom obhliadky kontaktujte obecný úrad na čísle +421 51/ 779 63 37.
Kontaktná osoba – Štefan Rafajlovič. Termín obhliadky: po vzájomnej dohode.
14. Hlavné podmienky financovania : Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu z vlastných prostriedkov a z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) na refinancovanie realizácie predmetu zákazky - Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a. Splatnosť
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
15. Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 2 : Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov. Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a
materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú :
1. Celková cena zákazky s DPH – 90 bodov
Relatívna váha kritéria: Celková cena zákazky s DPH.. 90% [najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria - celková cena zákazky s DPH, t.j. úspešný uchádzač získa 90 bodov; ostatným uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna hodnota kritéria /ponuka uchádzača) * váha (%)].
Ocenenie každej položky výkazu výmer je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť položkový, spracovaný v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, resp. nebude v predloženom rozpočte uvedená alebo nebude nacenená v požadovanom množstve, verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača. Uchádzač nesmie meniť merné jednotky položiek uvedených vo výkaze výmer. Celková cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke.
2. Lehota výstavby – 10 bodov
Relatívna váha kritéria: Lehota výstavby v dňoch (kalendárnych) .... 10% [najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria – najkratšia lehota výstavby, t.j. úspešný uchádzač získa 10 bodov; ostatným uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna hodnota kritéria/ponuka uchádzača) *
váha (%)]. Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií na priloženom formulári – návrh na plnenia kritéria, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené zostupné poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa súčtu bodov za jednotlivé kritériá. Úspešným uchádzačom sa
stane ten, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Ponuka zaradená v zmysle uvedeného na prvé miesto (t.j. ponuka s najvyšším bodovým ohodnotením) bude vyhodnotená ako úspešná. Nevybratie uchádzača na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača.
18. Lehota na predloženie ponuky: 11.10.2017 do 10:00 hod
19. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania

a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka MŠ BZENOV“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - MŠ BZENOV“. Kontaktný e-mail na ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
20. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií v priloženom formulári – návrhu na plnenia kritéria.
c) V rámci podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje predložiť :
· doklad o oprávnení zhotoviť dielo
· Referencie, resp. potvrdenia na uskutočnenie stavebných prác alebo ich častí rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby), minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky /kumulatívne/, to všetko za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác – potvrdené objednávateľom. V referencii uvedie uchádzač kontakt na objednávateľa z dôvodu možnosti overenia referencie.
d) návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátame všetkých príloh. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch e) kópiu ponuky v elektronickej forme na CD alebo DVD nosiči alebo inom elektronickom nosiči vo formáte „pdf“ vrátane rozpočtu v editovateľnom formáte – napr. „xls“.
21. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi
22. Obchodné/Zmluvné podmienky : Sú prílohou č. 2 k tejto výzve. Uchádzač má právo v návrhu Zmluvy o dielo podľa potreby meniť a dopĺňať jednotlivé časti, všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore
s požadovanými obchodnými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné plnenie zákazky. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa), a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zloženie a podmienky depozitu bližšie upravuje bod 11.10 ZoD. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
23. Sociálny aspekt : Úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti zamestnania sú
uvedené v čl. 13 Zmluvných podmienok.
24. Podpis Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP
25. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 26.09.2017, v.z. Rastislav Tapšák na základe plnomocenstva

 

Súťažné podklady a výkazy výmer:

A_Sprievodna a súhrnná technická správa

Výkaz_VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BZENOV_výkaz výmer_bez vnútorného zariadenia

ZTI_Výkaz_vnútorné ZTI

ZTI_Výkaz_vonkajšie ZTI

VV - (ÚVK) - Ústredné vykurovanie (Výkaz výmer)

Bleskozvod-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

Elektroinštalácia-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

NN prípojka-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

 

Návrh ZoD_MŠ Bzenov: tu

Kompletné súťažné podklady tu:

=====================================================================================================================================================================

 

 

Podlimitná zákazka na vypracovanie technickej projektovej dokumentácie. sipky2

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy v obci Bzenov.

Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

Zverejnené dňa 26.2.2016.

 

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Dokumenty

Hlavné menu

Počet prístupov

TOPlist