hour minute

Vegetačné pomery

Podľa fytogeografického členenia SR, ako uvádza Futák, J. (1991) zaraďujeme územie Bzenova do fytogeografickej oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), okresu Východné Beskydy a podokresu Šarišská vrchovina.

Z pohľadu nadmorskej výšky patrí Bzenov do dubovo – bukového lesného vegetačného stupňa (do 550 m). Územie po okrajoch lemuje pásmo listnatých (hlavne S územia), miestami zmiešaných (stred a SV) až ihličnatých (malá časť na V) lesov.

Obec je areálom prirodzeného rozšírenia buka lesného (Fagus sylvatica). Spolu s dubom zimným (Quercus petrea) tvorí podiel 24% z celkovej plochy lesov.

Z hľadiska fytogeograficko – vegetačného členenia, podľa Plesníka, P. (2002) leží územie obce v:

dubová zóna - horská podzóna - flyšová oblasť - Šarišská vrchovina.

Okrem toho Harčár, J. (1972) ešte uvádza, že v dolinách Svinky a Sopotnice,

na karbonatických horninách sa vyskytuje vápencová vegetácia, ktorá tu prenikla z doliny Hornádu na teplomilné, suché a skalnatejšie stanovištia Šarišskej vrchoviny.

Po fytogeografickej stránke je toto územie pomerne zložité.

Od dávnych dôb sa tu stretávali elementy odchýlne a geneticko – historicky rozdielne. Činnosť človeka sa tu okrem iného výrazne prejavuje aj na charaktere fytocenóz.

V rokoch 2008-2009 tu bol zaznamenaný i jeden chránený druh Epipactis muelleri na území zmiešaného lesa a tu taktiež ďalší z čeľade vstavačovitých Neottia nidus-avis.

Podiel liečivých rastlín z celkového počtu druhov zo všetkých biotopov je podľa vedených záznamov 33,5 %.

Podiel inváznych druhov počtom predstavuje úroveň 9%. Toto percento síce alarmujúce nie je, no plošne zaberajú tieto druhy o niečo vyššiu hodnotu, čo už je signálom, že sa v každom prípade treba zaoberať i týmto problémom a pokúšať sa zbaviť ho všetkými dostupnými prostriedkami, a to už aj z dôvodu, že v hodnotenom území bola registrovaná prítomnosť inváznych druhov (Solidago gigantea a Reynoutria japonica), ktoré sa majú podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. odstraňovať.

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist