hour minute

Prenájom priestorov

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Bzenov formou priameho nájmu.

 

Obec Bzenov v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu :

 

A: Priestory na účely podnikateľských činnosti v budove ZŠ Bzenov súpisné č. 143 na prvom poschodí.

 1. - Miestnosť č. 2.09 o výmere 16 m2

 2. - Miestnosť č. 2.08 o výmere 19 m2

 3. - Miestnosť č. 2.07 o výmere 16 m2

 4. - Miestnosť č. 2.06 o výmere 7 m2

 5. - Miestnosť č. 2.11 o výmere 61 m2

 6. - Miestnosť č. 2.12 o výmere 57 m2

 7. - Miestnosť č. 2.14 o výmere 22 m2

 8. - Miestnosť č. 2.13 o výmere 7 m2

Doba nájmu : 5 rokov

 

B: Priestory na účely rekreácie v budove ZŠ Bzenov súpisné č. 143 na prízemí.

 1. - Miestnosti č. 1.01-1.05, t.j. 5 izieb každá o výmere 18 m2

 2. - Miestnosť č. 1.06- kuchynka o výmere 18 m2

Doba nájmu : 5 rokov

 

C : Priestory na účely stravovania, vývarovne v budove ZŠ Bzenov súpisné č. 143 na prvom poschodí.

 1. - Miestnosť č. 2.17 o výmere 15 m2

 2. - Miestnosť č. 2.16 o výmere 15 m2

 3. - Miestnosť č. 2.28 o výmere 16,5 m2

 4. - Miestnosť č. 2.27 o výmere 88 m2

 5. - Miestnosť č. 2.18 o výmere 13 m2

 6. - Miestnosť č. 2.19 o výmere 5 m2

 7. - Miestnosť č. 2.23 o výmere 35 m2

 8. - Miestnosť č. 2.22 o výmere 18 m2

 9. - Miestnosť č. 2.21 o výmere 16 m2

 10. - Miestnosť č. 2.20 o výmere 13 m2

 11. - Miestnosť č. 2.24 o výmere 9 m2

 12. - Miestnosť č. 2.25 o výmere 1,4 m2

 13. - Miestnosť č. 2.26 o výmere 6 m2

Podmienka : odborná spôsobilosť zabezpečovať stravovanie žiakov pre 1. a 2. stupeň.

Doba nájmu : 5 rokov

 

Minimálna cena nájmu 15 €/m2/rok. Budúci nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s predmetom nájmu ( náklady na vykurovanie, vodné, stočné, elektrickú energiu, odvoz TKO).

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky – žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, obci Bzenov, na OcÚ Bzenov 38, 082 42 Bzenov počas 14 dní od zverejnenia tejto ponuky, t.j. do 9.7.2011. V žiadosti musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Obálku je potrebné označiť : „Výberové konanie - prenájom –neotvárať“. Výberové konanie uchádzačov o priamy prenájom ponúkaných nebytových priestorov sa uskutoční komisionálne na Obecnom úrade Bzenov, po 15 dňoch od zverejnenia tejto ponuky na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Bzenov.

Upozornenie : Žiadosti o prenájom doručené pred zverejnením tejto ponuky alebo po 14 dňoch od jej zverejnenia nebudú akceptované.

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu Bzenov po dohode so záujemcom.

Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu, alebo v odôvodnených prípadoch komisia - obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu, činnosti nájomcu potrebnej pre občanov obce Bzenov.

V prípade, že sa o konkrétny nebytový priestor uchádza len jeden záujemca, tento môže byť prenajatý tomuto záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené touto ponukou.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené výberovou komisiou menovanou na tento účel starostom obce, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne obecný úrad Bzenov, tel. č. 051/7796337.

 

V Bzenove 23.6.2011

 

dokument v PDF

 

Počasie

Úradné hodiny:

Po: 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Ut: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

St: 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Št: 07.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Pi: 07.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

Adresa obecného úradu:

Obecný úrad
Bzenov 38
O82 42 Bzenov

bzenov@onlinenet.sk
+421 51 779 63 37
mobil: 0918 613 423

Matričný úrad

Úradné hodiny:

Ut: 08.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Št: 08.00 - 12.30, 13.00 - 14.45

Zverejňovanie

Počet prístupov

TOPlist