Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Dohoda_č.20_37_012_374 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o menších obecných službách pre obec §12 Aktivačný príspevok pre udržiavanie pracovných návykov UoZ 22.10.2020 € 0,00
Dohoda_č.20_37_010_148 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda_č.20_37_010_148 §10 Realizácia činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 22.10.2020 € 0,00
2020/128/2080 Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluva o návratnej finančnej výpomoci pri výpade príjmov obce z daní z príjmov FO počas pandémie Covid19 21.10.2020 € 15 573,00
05102020 Rímsko katolícka cirkev farnosť Radatice Zmluva o nájme nehnuteľnosti Zast.plocha KN-C Bzenov, parc.č.97/1 o výmere 4652 m2 16.10.2020 € 87,00
D01_SEP-IMRK2-2017-000577 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmetné zmeny vyplývajúce z dodatku zmluvy 28.09.2020 € 188 064,03
Dohoda č.2037/010/28 ÚPSVaR § 10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda §10 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 o hmotnej núdzi do praxe v podmienkach obce Bzenov 27.07.2020 € 0,00
Dohoda č.20/37/012/194 ÚPSVaR §1 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda §12 Zabezpečenie menších obecných služieb v obci Bzenov 27.07.2020 € 0,00
1/2020 Miriam Malá Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytové priestory o výmere 71,32 m2 01.07.2020 € 1 294,00
2/2020 Anna Bernátová Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytové priestory o výmere 14,68 m2 01.07.2020 € 314,28
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2019 Renáta Kočíková Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok Nebytové priestory - dodatok k nájomnej zmluve č.1/2019 01.07.2020 € 52,00
Zmluva o poskytnutí služieb Fúra s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu 23.06.2020 € 0,00
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme M&Ms s.r.o. Dohoda Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 29.05.2020 € 0,00
Zmluva o nájme NBP M&Ms s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Nehnuteľnosť súp.č.143 parc.č.379 LV č.747 29.05.2020 € 0,00
Kúpna zmluva M&Ms s.r.o. Zariadenia kuchyne Zariadenia kuchyne v MŠ 29.05.2020 € 0,00
Záložná zmluva TDT Construction s.r.o. Záložná zmluva Zriadenie záložného práva na zabezpečenie povinnosti dlžníka TDT Construcion s.r.o. Bzenov 179 zaplatiť kúpnu cenu za podmienok 06.05.2020 € 0,00
Kúpna zmluva TDT Construction s.r.o. Kúpna zmluva Predaj pozemku par. C č.378, par. C č.379, stavby s.č.143, par.C č.379 06.05.2020 € 0,00
Dodatok č.2 TDT Construction s.r.o. Dodatok č.2 ku zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 27.08.2019 Zmena č.II 27.02.2020 € 0,00
Zmluva č.180220-008 webex.digital s.r.o. Zmluva o vytvorení webstránky a poskytovaní doménových a webhostingových služieb Zhotovenie webovej stránky zodpovedajúcu špecifikáciám uvedených v prílohách tejto zmluvy 18.02.2020 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č.1 MSD Bzenov 01 Elektronické služby katastra v správe Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 31.01.2020 € 0,00
Cenový výmer č.1/2020 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Cenový výmer č./2020 Cenový výmer č.1/2020 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok v MHD v obci Bzenov - II.tarifn 09.01.2020 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital