Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

23/37/054/2798 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.23/37/054/2798 Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 13.09.2023 € 4 100,00
917/CC/23 Slovenská sporiteľňa, a. s. Zmluva o úvere Kontokorentný úver 07.09.2023 € 20 000,00
1/2023 Cinkos s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytové priestory na 1.poschodí OcÚ Bzenov súp.č.38 o výmere spolu 86m2 31.08.2023 € 266,88
18/2023 Slovenský pozemkový fond Nájomná zmluva Nájomná zmluva k časti pozemkom LV č.537, KN-E č.163 - KN-C č.170/1 17.08.2023 € 0,00
ROP-Z302091CYB5-91-108 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci Bzenov Riešenie migračných výziev v obci Bzenov 24.07.2023 € 5 200,00
1183/2023/OPR Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie "Deň obce Bzenov - 600. rokov od 1.písomnej zmienky (1423-2023) Poskytnutie dotácie 24.07.2023 € 1 000,00
1183/2023/OPR Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie "Deň obce Bzenov - 600. rokov od 1.písomnej zmienky (1423-2023) Poskytnutie dotácie 24.07.2023 € 1 000,00
17/2023 Nadácia Allianz Grant pre projekt "Dva merače rýchlosti". Dva merače rýchlosti 12.07.2023 € 4 000,00
VP2308400001 SOZA Hromadná licenčná zmluva Podujatie k 600.výročiu 1.písomnej zmienky o obci Bzenov 09.06.2023 € 0,00
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333 Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 4.6.2018 Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu." 04.05.2023 € 0,00
1423_316 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR, uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka Poskytnutie dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor v obci 04.05.2023 € 1 400,00
5190060511 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Úrazové poistenie UoZ pošas trvania projektu 28.04.2023 € 9,50
152023 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.23/37/010/127 - MOS - AČ Aktivačná činnosť - výkon MOS podľa §10 zákona č.417/2013 Z.z. o hmotnej núdzi 18.04.2023 € 0,00
20230405 IFOsoft s.r.o. Prešov Zmluva o programovom vybavení ekonomickej agendy Programové vybavenie ekonomickej agendy 17.04.2023 € 21,00
142023 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda č.23/37/054/1763 - PUPN Podpora udržiavania pracovných návykov OUZ formou menších obecných služieb pre obec 13.04.2023 € 0,00
132023 Ľubomír Čižmár Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Predaj parc.č.179/4 o výmere 125 m2 druh záhrada, LV č.315 KN-C Bzenov, schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Bzenov, 12.04.2023 € 375,00
ND 33/2023 Kronospan s.r.o. Rámcová zmluva Rámcová zmluva o odbere a o zhodnocovaní odpadu 21.03.2023 € 0,00
11/2023 JUDr.Martin Staroň Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb 15.03.2023 € 420,00
GDPR_2023031510401 MG GDPR s.r.o. Zmluva č.GDPR_2023031510401 Zabezpečenie bezpečnostnej dokumentácie a ochrana osobných údajov 15.03.2023 € 684,00
ZD č.12 2023031510402 MG PZS s.r.o. Zmluva_ZD12 2023031510402 Zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby 15.03.2023 € 540,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital