Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Cenový výmer č.1/2020 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Cenový výmer č./2020 Cenový výmer č.1/2020 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok v MHD v obci Bzenov - II.tarifn 09.01.2020 € 0,00
11032021 Gart SK s.r.o. Darovacia zmluva Bezodplatné prevedenie dlhodobého drobného majetku vo forme daru 11.03.2021 € 0,00
D01_SEP-IMRK2-2017-000577 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmetné zmeny vyplývajúce z dodatku zmluvy 28.09.2020 € 188 064,03
Dodatok č.1 INTERPROFIS,s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej mandátnej zmluve Špecifikácia služieb pre prípravu projektu zameraného na Výstavbu predškolského zariadenia v obci Bzenov 14.12.2015 € 0,00
Dodatok č.1 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Realizácia projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 15.03.2019 € 0,00
Dodatok č.2 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena v článku 3. Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 22.08.2019 € 0,00
Dodatok č.3 Ministerstvo životného prostredia SR DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I Zmena článku 6, bod 6.13 a Príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" 23.09.2019 € 0,00
Dodatok č.785/CC/18-D1 k Zmluve Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č. 785/CC/18-D1 Poskytnutie úveru za účelom spolu financovania realizácie projektu"Bzenov,obecný úrad zateplenie objektu" 10.04.2019 € 0,00
N20160415003D04 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK č. N20160415003D04 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Zmena odseku 1.1. bod 1.1.1. 05.08.2019 € 0,00
Dodatok č.1 SBD, spol.s r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2018 Príloha č. Ponúkový rozpočet-ocenený výkaz, výmer-kotolňa 10.04.2019 € 0,00
č.1 k dohode č.69/2014/§10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dodatok č.1 k dohode č.69/2014/§ 10 Úprava podmienok vykonávania pracovnej činnosti občanov v hmotnej núdzi 13.08.2014 € 0,00
Dodatok č. 1/18102011 Audit office, s.r.o. Dodatok č.1 k mandatnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Doplnenie a zmeny údajov 18.10.2011 € 0,00
Dodatok č.1/19102011 Jozef Knápek Dodatok č.1 k PZ zo dňa 25.10.2010 Doplnenie a zmeny údajov 19.10.2011 € 0,00
Dodatok č.1 Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č.1 k všeobecným obchodným podmienkam SLSP, a.s. Všeobecné obchodné podmienky 10.04.2019 € 0,00
Dodatok č.1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Zmena v čl.5 - príspevok na činnosť správcu IS DCOM 18.10.2016 € 0,00
Dodatok č.1 /17102011 VELGOS Stanislav Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.8.2009 Doplnenie a zmeny údajov 17.10.2011 € 0,00
č.72/2016-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:415/2015-2050-1200 Obnova Verejného osvetlenia obce Bzenov 04.03.2016 € 0,00
Dodatok č.1 Fúra s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pri nakladaní s odpadmi na vývoz NO Poskytovanie služby pri vývoze NO 10.02.2021 € 0,00
Dodatok č.1 ATH-PO s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 a nasl. Obch.zákonníka dňa 01.11.2017 Zmena článku 3.3 a 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.11.2017 04.06.2018 € 0,00
Dodatok č.1/14022011 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy Zmena prvého odseku bodu 4. Článku IV. zmluvy a uzavretie Dodatku č.1 14.02.2011 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital