Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Z2214012055301 MPaRV SR Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov NFP Revitalizácia 03.10.2011 € 299 054,63
Dodatok č.1/DZ221401205530101 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku poskytnutie NFP na realizáciu projektu Revitalizácie 03.05.2012 € 283 528,62
Zmluva o dielo z 19.1.2012 Glassmont, s.r.o. Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov Zhotovenie diela-stavby - Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 19.01.2012 € 273 717,95
D01_SEP-IMRK2-2017-000577 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmetné zmeny vyplývajúce z dodatku zmluvy 28.09.2020 € 188 064,03
11022021 Gart SK s.r.o. Zmluva o dielo - Obnova zdravotného strediska Bzenov Obnova zdravotného strediska Bzenov 11.02.2021 € 65 746,13
č.502/2013/UZ VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.502/2013/UZ Poskytnutie peňažných prostriedkov za účelom spolufinancovania projektu Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov 04.06.2013 € 50 000,00
Z2213022004401 MPaRV SR Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Bzenov analýzy a štúdie, prezentácia regiónu 13.09.2011 € 34 885,40
Dodatok č.1 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Zmluva o službách vo verejnom záujme Prevádzka pravidelnej mestskej autobusovej dopravy 30.12.2020 € 34 056,00
J-SD 7/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena KN-C - parc.č.109/3 a parc.č,109/4 k.ú.Bzenov 14.01.2021 € 31 643,00
2020/128/2080 Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Zmluva o návratnej finančnej výpomoci pri výpade príjmov obce z daní z príjmov FO počas pandémie Covid19 21.10.2020 € 15 573,00
144/2020 Nadácia SPP Finančný príspevok Rekoštrukcia ambulancie detskej pediatričky 27.01.2021 € 10 000,00
Dodatok č.2/16112011 Audit office, s.r.o. Dodatok č.2 k mandátnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Zmeny a doplnenie MZ 16.11.2011 € 8 100,00
Dodatok č.3/25022014 Audit office, s.r.o. Dodatok č.3 k mandátnej zmluve zo dňa 18.1.2010 Zmeny a doplnenie MZ 25.02.2014 € 8 100,00
č.356/2014 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém Bzenov" 09.12.2014 € 5 000,00
MZ zo dňa 3.1.2012 Ing.Vladimír Kačmár - firma MC 44 Mandatná zmluva Revitalizácia verejného priestranstva centra obce Bzenov - stavebný dozor 03.01.2012 € 2 850,00
Zmluva č.7/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Poskytovať a vykonávať pre obec Bzenov odbornú tech. a legisl.pomoc pri prevádz. správy verejného majetku vodohos.zariadení 08.03.2013 € 2 840,26
Zmluva č.6/2013 Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu Odborná pomoc pri správe majetku obce Bzenov spočívajúca v prevádzkovaní vodohosp.zariadení vodovodu 08.03.2013 € 2 286,12
č. 33/§ 50j/NS/2014/ŠR Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestenej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službá Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 22.07.2014 € 2 186,15
KZ 1/2013 Tibor Horváth Kúpna zmluva predaj pozemku registra E par.č.605 28.10.2013 € 1 500,00
1/2020 Miriam Malá Zmluva o nájme nebytových priestorov Nebytové priestory o výmere 71,32 m2 01.07.2020 € 1 294,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital