Zverejňovanie zmlúv

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Dátum Uzavretia Suma

Akcie

Zmluva č.1/2018 PO-STAV spol-s r. o. Zmluva o dielo č.1/2018 "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov-stavebné práce" 19.02.2018 € 0,00
Dohoda č. 160/§ 51/2014 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Absolventská prax 09.07.2014 € 0,00
Zmluva uzatvorená v zmysle OZ č. COOP Jednota Zmluva o dodávkach a odbere tovaru Akceptácia poukážok na nákup tovaru COOP Jednotou Prešov,prostredníctvom predajne č.01-063 12.09.2013 € 0,00
Dohoda_č.20_37_012_374 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o menších obecných službách pre obec §12 Aktivačný príspevok pre udržiavanie pracovných návykov UoZ 22.10.2020 € 0,00
Z2213022004401 MPaRV SR Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Bzenov analýzy a štúdie, prezentácia regiónu 13.09.2011 € 34 885,40
č.16/37/010/63 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2016 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 18.07.2016 € 0,00
Dohoda č.2037/010/28 ÚPSVaR § 10 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda §10 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 o hmotnej núdzi do praxe v podmienkach obce Bzenov 27.07.2020 € 0,00
19/37/010/66 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3,ods.11 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmptnej núdzi a o zmene a doplnení niektorýc Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 27.06.2019 € 0,00
2011/03 AUDANA AUDIT, s.r.o. Zmluva o vykonaní audítorských prác Audit ročnej účtovnej závierky obce Bzenov zostavenej k 31.10.2010 29.04.2011 € 0,00
2015/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 05.11.2015 € 0,00
2016/45 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 20.11.2016 € 0,00
2017/41 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 12.11.2017 € 0,00
2018/44 Ing. Vladimír Andraščík Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Audit účtovnej závierky, rozp. hospodárenia, konsolidovanej závierky, overenie výročnej správy 14.11.2018 € 0,00
5/2020 Ing.Marek Lipka Zmluva o vykonaní účtovného auditu za r.2019 Auditorské služby 21.12.2020 € 600,00
15112019 Ing.Marek Lipka Zmluva o vykonaní účtovného auditu za r.2018 Auditorské služby 15.11.2019 € 600,00
11032021 Gart SK s.r.o. Darovacia zmluva Bezodplatné prevedenie dlhodobého drobného majetku vo forme daru 11.03.2021 € 0,00
Cenový výmer č.1/2020 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Cenový výmer č./2020 Cenový výmer č.1/2020 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok v MHD v obci Bzenov - II.tarifn 09.01.2020 € 0,00
Rámcová zmluva DLC s.r.o Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v rómskej osade - Bzenov 12.03.2015 € 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Zmluva o poskytovaní služieb Diagnostická služba 21.01.2021 € 0,00
č.KRHZ-PO-2018/452-103 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke Dočasné bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 28.06.2018 € 0,00
© Obecný úrad Bzenov, 2011-TODAY All rights reserved. Created by PC Špital